Den nye Helhedsplan 2017-21

28-04-2017

Fremtiden lever her

Den 1. juni 2017 bliver en stor dag i Randers Nordby. Det er nemlig startdatoen for den nye boligsociale helhedsplan, Helhedsplanen for Randers Nordby 2017-21. Den nye helhedsplan er blevet til efter nye retningslinjer fra Landsbyggefonden, der igen er styret fra Folketinget. Det betyder at fokus ligger på indsatser for børn og unge og på forældre og familier under fire overskrifter: Tryghed og trivsel, Kriminalpræventive indsatser, Uddannelse og beskæftigelse og Forebyggelse og forældreansvar.

Helhedsplanen dækker geografisk stadigvæk de samme områder; nemlig de tre boligområder Vangdalen, Jennumparken og Glarbjergvejområdet. I denne helhedsplan samarbejder Bysekretariatet med mange forskellige afdelinger af Randers Kommune, så vi sammen kan skabe endnu bedre fremtidsmuligheder for alle vores børn og unge. Børneinstitutionerne i området, skolerne, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), UUR (Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenter Randers), Ungdomsskolen, Familieafdelingen, SSP (Skole, Sociale myndigheder og Politi), Biblioteket og Sundhedsplejen er alle del af Helhedsplanen. Dertil kommer andre aktører som Falck og Randers Produktionshøjskole, som deltager sammen med boligorganisationerne og derunder Bysekretariatet i den store indsats som en boligsocial helhedsplan er.

Mange af aktiviteterne starter først efter sommerferien, da der også skal bruges tid på at koordinere med de mange samarbejdspartnere. Du kan følge med i hvad der sker i Bysekretariatets nyhedsbrev, som du tilmelder dig på hjemmesiden. Ellers er du velkommen til at spørge en af de boligsociale medarbejdere, hvis der er noget, du bliver mere nysgerrig på.

Tryghed og trivsel:

Aktivitet til styrkelse af naboskab: Denne aktivitet indeholder en række delaktiviteter, der alle har til formål at styrke det gode naboskab i Nordbyen. Herunder finder vi støtte til de mange foreninger og frivillige, der har hjemme i området. Det succesrige samarbejde med områdets ejendomsfunktionærer fortsætter. Beboerrådet får fortsat en vigtig rolle og konceptet med beboerambassadører bliver videreført. De velkendte og populære fællesspisninger fortsætter også, ligesom der vil være andre aktiviteter drevet af frivillige og beboere.

Formidling og branding: Denne indsats handler om kommunikation under overskriften Fremtiden lever her. Det er både internt og dvs. til beboerne om aktiviteter i området via hjemmeside, nyhedsbrev, facebook og den nye Nordbyposten, og eksternt, hvor vi fortæller omverdenen om alt det gode, der foregår i Nordbyen.

Kriminalpræventiv indsats:

HotSpot Nordbyen: De sidste par år har der været en såkaldt HotSpot-indsats i Glarbjergvejområdet. Denne indsats bliver nu udbredt til alle tre områder i Helhedsplanen, så den udover Glarbejrgvejområdet dækker Vangdalen og Jennumparken. Der er tale om en indsats rettet mod børn og unge, der indeholder opsøgende gadeplansarbejde og samarbejde med SSP og med skoler, klubber og andre i området. Derudover kan børn og unge få en individuel hjælp, hvis de har et behov for det, eller de kan deltage i forskellige grupper med andre af områdets unge.

Uddannelse og beskæftigelse:

Familieorienteret uddannelsesvejledning: Bysekretariatet samarbejder med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og områdets skoler om dette tilbud, der kommer de unge til gode, der bliver erklæret ikke uddannelsesparat. Her kan hele familien inddrages i processen med at hjælpe den unge til at blive mere klar til en ungdomsuddannelse

Parat til uddannelse og beskæftigelse for unge: Som navnet antyder, er det en aktivitet, der skal hjælpe unge i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen er unge i alderen 13-30 og der er en række delaktiviteter: Rådgivning og mestring er et åbent tilbud om jobvejledning, rådgivning omkring økonomi, og hvad man ellers har brug for hjælp til for at mestre hverdagen og blive klar til job og uddannelse. Brandkadetter er en indsats, som Bysekretariatet laver i samarbejde med Falck, Randers Ungdomsskole, Nørrevangsskolen og UU og handler om at uddanne unge i førstehjælp og brandbekæmpelse. Legepatrulje er et samarbejde mellem Bysekretariatet og Randers Ungdomsskole om at uddanne unge til at kunne sætte gang i leg for de yngre børn i området. FritidsTjansen fortsætter, men nu bliver målgruppen begrænset til de 15-17-årige, der får hjælp til at få og fastholde et fritidsjob på det ordinære arbejdsmarked. MiLife er et samarbejde med Randers Ungdomsskole og Nørrevangsskolen om at tilbyde eleverne i 7. og 8. klasse et undervisningsforløb, hvor de kan lære noget om selvledelse og tilegne sig personlige og sociale kompetencer.

Uddannelsestilbud til unge: Dette tilbud er til dels rettet mod de unge fra Nordbyen, der går på Randers Produktionshøjskole og dels mod de værksteder fra Produktionshøjskolen, der arbejder i området, både til dagligt og lejlighedsvis. De unge får tilbud om at deltage i sociale arrangementer og får en grundig introduktion til Bysekretariatets andre aktiviteter, der kan gavne dem, både under og efter deres forløb på Produktionshøjskolen.

Forebyggelse og forældreansvar:

Boligsociale mødregrupper: Denne aktivitet er målrettet nybagte forældre, der kan deltage i en mødregruppe styret af en sundhedsplejerske og en boligsocial medarbejder fra Bysekretariatet. Her vil der blive holdt oplæg og være forskellige aktiviteter.

Neuroaffektiv udviklingspsykologisk struktureret social aktivitet: Bag den meget komplicerede titel gemmer der sig en aktivitet, der under kælenavnet NUSSA kommer til at foregå i tre børnehaver i Nordbyen. Pædagoger i de tre børnehaver bliver uddannet i dette legebaserede udviklingsprogram, der skal udvikle børns personlige og sociale ressourcer.

Tidlig sprogindsats i samarbejde med Randers Bibliotek: Biblioteket vil lave en række aktiviteter i Nordbyen, der understøtter de yngste beboeres sprogudvikling. Det vil bl.a. ske ved at holde minikurser for forældre om familielæsning, lave sprogaktiviteter i områdets institutioner, skoler og hos mødregrupperne.

Fra fravær til fremmøde: Skolefraværet hos Nordbyens skoleelever er desværre større end i andre dele af Randers Kommune og derfor har Bysekretariatet indgået samarbejde med forskellige aktører indenfor Randers Kommune, såsom skoler med elever fra Nordbyen, PPR, Familieafdelingen og Sundhedsplejen om at mindske skolefraværet. Samarbejdet skal i første omgang kortlægge fraværet og forsøge at finde årsagerne til det. Derefter kan der tilbydes forskellige indsatser for de børn og unge, der har meget fravær fra skolen.

Familieklassen: Familieklassen på Nørrevangsskolen har de sidste fire år været en del af den nuværende helhedsplan og bliver ved med at være det i den nye. Det er et tilbud til forældre om at blive en mere aktiv deltager i barnets undervisning og skolearbejde. En dag om ugen i 12 uger er mor eller far med i skole og bliver dermed mere fortrolig med skolearbejdet. Efter forløbet i familieklassen er der mulighed for at deltage i et netværk af familier, der har været en del af familieklassen.

Boligsociale familiekurser: Denne aktivitet tilbyder i samarbejde med bl.a. PPR en række forløb målrettet familier. F.eks. bliver der mulighed for at følge PPRs populære kursus De utrolige år i Nordbyen. Der kan også tilbydes kurser og netværksgrupper med forskellige temaer i samarbejde med bl.a. Selvhjælp Randers.

 

Weltklasse!